தொகுப்புகள் - தற்போதைய இடுகைகள்

திருக்குறள் ஒலி(ஆடியோ) வடிவில்...

Sunday, 11 September, 2011

தமிழ் ஜோக்ஸ்_பகுதி 1

igad; c';f FLk;g ed;ikia cj;njrpj;J ,e;jf; nfs;tp/ vg;g eP';f fy;ahzk; gz;zpf;fg; nghwP';f >
bgz; brUg;ghyog;ngd;/ mijf; nfl;f eP ahU >
igad; c';f j';ifnahl yt;tu; jhd;.
--------------------------------------------------------------------------------
Kjy; bgz; vd;do ,J mepahk; .. ..cd; tPl;L ntiyf;fhup yPt[ nghlw md;dpf;F cd; tPl;Lf;fhuUk;
yPt[ nghlwhuh////// ,bjd;d Tj;J >
,uz;lhk; bgz; Rk;khapUo /// ehd;jhd; mtiu tPt[ nghl itg;ngd. ntiyf;fhup tpl;Lg; nghd
ntiyia gpd;nd ahu; bra;awJ >
--------------------------------------------------------------------------------
kidtp ekf;F fy;ahzk; Ko";R ,d;dpnahl 10 tU#k; MFJ';f
fztd; vdf;F kwe;J nghr;R
kditp ,J Tlth >
fztd; ey;y tp#a';fs; kl;Lk; jhd; vdf;F epidtpy; ,Uf;Fk;.
--------------------------------------------------------------------------------
fhjyd; fz;nz cdf;fhf ,kakiyiaa[k; jhz;Lntd; //////
fhjyp mJf;fhf Vd; xU fhiy behz;lwP';f >
fhjyd; c';f tPl;L nfl;il jhz;Lk; nghJ jLf;fp tpGe;Jl;nld;.
--------------------------------------------------------------------------------
ez;gu; ftu;du; gjtpf;F c';f bgau; mogLJ ///// eP';f
vd;dlhd;dh ftiyah fhl;rp ju;wP';fns >
murpay;thjp ,e;j jlitahtJ vg;goa[k; b$apr;rplq';fw
ftiyjhd;.
--------------------------------------------------------------------------------
mtd; rhu; //// \q ehisf;F Kd;dho tPl;il tpl;Lg;gnd vd;
kidtp ,d;Dk; tPL tuiy ..
nghyP!; ftiyg;glhjP';f //// vy;yh $t[spf; filapyk; njog; ghu;f;fr;
brhy;nwd;.
--------------------------------------------------------------------------------
Kjy; bgz; ,d;dpf;F v';f tPl;y mLg;g[ vupaJd;dh mJf;F ,tu;jhd; fhuzk;.
,uz;lhk; bgz; mt;tst[ bgupa bfhil ts;syh >
Kjy; bgz; CQ%k; /// fpah!; fk;bgdp btr;rpUf;fhu;.
--------------------------------------------------------------------------------
bgz; igaDf;F bghz;q ghu;f;fr; brhd;ndnd //////
jufu; ey;y ,lk;/ 50 rtud; nghLnw';fwh /////
bgz; mg;g Kor;rpl ntz;oaJ jhnd
jufu; mjpy; jhnd rpf;fy; /// khkpahu; ,y;yhj ,lkh ntqkhk;.
--------------------------------------------------------------------------------
kidtp tu tu eP';f ,isr;rpf; fpl;nl nghwjh v';fg;gh buhk;g
tUj;jg;gl;lhU';f////
fztd; eP vd;d brhd;nd >
kidtp Mgp!; ntiya[k; ghu;j;Jl;L tPl;L ntiya[k; ghu;j;jh mg;goj;jhd; ,Uf;Fk;D brhd;nd';f.
--------------------------------------------------------------------------------
epUgu; jPghtspf;F upyPrhFw c';f glk; gpr;Rf;fpl;LnghFk;d;D
brhy;wP';fns///// glj;Jf;F vd;d bgau;
jahupg;ghsu; uhf;bfl;L *
--------------------------------------------------------------------------------
eoif ahu; ,e;j bghf;nfia bfhLj;Jl;L nghdJ >
brful;lup c';f guk urpfu;D brhy;ypl;L bghf;iftha;f; fpHtu;
xUj;ju; bfhLj;Jl;Lg; nghdhU';f.
--------------------------------------------------------------------------------
kidtp vd;d';f ,J//// eL uhj;jpupapy; ,g;go vGe;J cl;fhu;e;jpUf;fP';f>
brf;a{upl;o mjpfhup ehd;jhd; Vw;fdnt cd;fpl;l J}';Fk; nghJk; cdf;F ghJfhg;gh ,Ug;ngd;D
brhd;dij kwe;Jl;oah tpkyh ///
--------------------------------------------------------------------------------
fhjyd; fyh ey;yntis/// 6 kzpf;Fs;s te;J vd; tapj;Jy ghiy thu;j;nj ////
fhjyp ,y;yhl;o >
fhjyd; 6 kzpf;F nky; khyhit tur; brhy;yp ,Ue;njd;//// buz;L ngu;l;la[k; khl;oapUg;ngnd //// *
--------------------------------------------------------------------------------
ez;gu; 20 tU#k; Kd;dho eP';f vGjpd fijfis ,g;gg; gor;rhYk; eP';fsh ,g;go vGjpdP';fd;D
vdf;F Mr;rupakh ,Uf;F.
vGj;jhsu; c';fSf;F Mr;rupak; ///// vdf;F re;njfk;.
--------------------------------------------------------------------------------
kidtp ntiyf;fhupia ,dpnk tu ntz;lhk;D brhd;dP';fshnk////// mijr; brhy;y eP';f ahU >
fztd; mg;godh ntiyf;F nru;j;Jf;fyhk;';fwpah >
kidtp ,y;y /// ehnd brhy;yplnwd; ,dpnk tuhnjd;D.
--------------------------------------------------------------------------------
fhjyp new;W c';f ez;gu; uh$%t[k; ,nj nuh$hitf; bfhLj;Jjhd; I yt;a{ brhd;dhu;
fhjyd; jg;g[// jg;g[ mJ ntw nuh$hth ,Uf;Fk;. ,J ,d;dpf;F v';f njhl;lj;jpy; ehnd gwpr;rJ.
--------------------------------------------------------------------------------
fztd; ek;k igad; vy;yh ghlj;jpYk; Kjy; khu;f;D brhd;dhd;/// eP Vz;o KHpf;fpnw >
kidtp mtd; brhd;dJ vy;yh ghlj;jpYk; xt;bthU khu;f; th';fpapUf;fpwij.

No comments:

Post a Comment

இந்த "தொகுப்புகள்" வலைப்பூவின் பதிவு குறித்து உங்கள் மேலான கருத்துக்களை பின்னூட்டமிட்டுச் செல்லுங்கள் . மேலும் பதிவு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடனும் பகிர்ந்துகொள்ளுங்கள். நன்றி!

பழமொழி இன்று

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...